Projekt VM-effekten – Att leva och bo i Jämtland Härjedalen

I februari och mars 2019 står regionen som värd för två världsmästerskap, i alpint och skidskytte. Det är helt unikt att två mästerskap av sådan dignitet hålls i samma region inom så kort tid. Tävlingarna kommer sammantaget att exponeras i media i cirka 70 länder och når därigenom cirka en miljard TV-tittare. Det beräknas finnas 2 000 journalister på plats i regionen under arrangemangen.

Projektet nyttjar styrkan i VM-tävlingarnas genomslagskraft till att skapa kringeffekter som styr mot de tillväxtpolitiska målsättningarna. Regionen Jämtland Härjedalen är medfinansiär till projektet, som drivs av World Championships Region 2019 och som pågår genom december 2019.

Projektets ska verka för att effekterna blir långsiktiga och kan kännas även efter tävlingsdagarna när bruset har lagt sig.

Vad och till vem?

VM-effekten kommer att genomföra aktiviteter, delta i events, möjliggöra mötesplatser och sprida budskap som skapar effekter för regionens näringsliv och offentliga verksamheter. Vi vill också bidra till kompetensförsörjning där fler ska lockas flytta hit och bidra till regionens utveckling.

De som främst berörs är företag och offentliga arbetsgivare i regionen och de personer som kan tänkas vilja flytta hit. De flesta av dem som budskapen riktas till bor idag i Mälardalen.

Vilka är vi?

Vi som jobbar aktivt i projektet är:

Ketty Engrund, Projektmedarbetare med huvudfokus till offentligheten
Johan Bexelius, Projektmedarbetare med huvudfokus till näringslivet

Projektgruppen rapporterar till en styrgrupp och en referensgrupp är också knuten till arbetet.

Samarbeten

För att kunna bidra med förutsättningar för regionens utveckling och lyckas tillsammans, är projektet beroende av goda samarbeten och aktiva insatser från såväl offentligheten som näringslivet.

Kommunerna kommer att vägledas i frågor kopplade till målen och har stort eget ansvar för delaktighet och genomförande i samarbeten med projektet. Tanken är att stärka samarbeten, fungera som en injektion och sudda allt fler gränser.

Målsättningar

VM-effekten har tre huvudfokus:
• Vi ska bygga upp och skapa möjligheter till vidare förvaltning av strategiskt nätverk mellan länets företag.
• VM-effekten ska också skapa möjligheter för nätverksföretagen att nyttja de kommunikationskanaler och arrangemang som WCR 2019 kontrollerar och därigenom kunna öka försäljningen på andra marknader.
• Regionens kompetensförsörjningsbehov ska lyftas till människor som har ett driv att förändra och en vilja att flytta hit för att jobba och bidra med sina kunskaper och med allt vad det innebär ekonomiskt för regionen.

Aktiviteter

För att uppnå målen kommer ett antal aktiviteter genomföras under projektperioden. Vissa aktiviteter syftar mot fler än ett av våra fokusområden, andra är mer koncentrerade till enskilda mål.

Startskottet gick i Stockholm i samband med alpina världscuptävlingarna i Hammarbybacken. Det var i slutet av januari 2018 och snön kom tät och lägligt till stan och hela evenemanget var en välbesökt succé!

En stor tillställning med deltagare från företag, kommuner och regionen hölls på Teaterskeppet, med vidare samling på arenan för tävlingarna. Gästerna var nöjda och flertalet nya företag visade intresse för såväl deltagande i nätverket som av etablering i regionen.

Samtidigt bjöds ett antal privatpersoner in via en digital kampanj och mottogs på tävlingsområdet av representanter från alla kommunerna och WCR 2019. Flera samtal ledde vidare till konkreta kontakter för att möjliggöra flytt till vår region!

Exempel på planerade aktiviteter:

Företagsnätverk
Nätverksträffar löpande. Fokus på digitalisering, internationalisering och hållbarhet.
Magasin där företagen har möjlighet att synas och samverka.
Mötesplatser innan och under VM i olika format med föreläsningar, utställningar och debatter.

Jämtlandspaviljong
Projektet skapar en Jämtlandspaviljong och mötesplats i samband med de två världsmästerskapen, i syfte att öppna en mötesplats för näringsliv och kommuner. Avsikten är att ha en arena för möten med konsument, kunder, personal och allmänheten. Det kommer att finnas plats för utställning och konferenser.

Export
Nätverksträffar som mötesplatser och utbildningstillfällen.
Magasin där företagen har möjlighet att synas och samverka.
Mötesplatser innan och under VM i olika format med föreläsningar, utställningar och debatter. Möjlighet att bjuda in och träffa potentiella kunder och samarbetspartners utanför Region Jämtland Härjedalen.

Kompetensförsörjning
Mötesplatser i landet där den primära målgruppen finns. T ex vid alpina världscuptävlingar i Stockholm, på festivaler och i regionens egna välbesökta orter.
Magasin där hela regionens potential till att leva och bo lyfts fram och marknadsförs med redaktionella goda exempel för olika tycke, smak och behov.
Annonskampanjer i syfte att väcka intresse och lyfta möjligheterna med att flytta till regionen.

Utvärdering
Projektet rapporteras löpande och fördjupad utvärdering kopplad till mål och övriga indikatorer kommer att genomföras, delvis i samarbete med Mittuniversitetet i Östersund.

Avgränsningar
De insatser som projektet utför ligger utanför VM-bolagens ordinarie verksamhet och utgör inte driftstöd. Projektet ska lyfta arbetsmarknadsregionen och styr inte mot rena besöksnärings- eller destinationsutvecklingsfrågor.

Projektet syftar inte till att ta över ordinarie ansvar och uppgifter kopplat till kommunerna, utan komplettera och förstärka deras arbete. VM-effekten ska inte ta över andra pågående projekts verksamhet eller uppdrag.

Frågor och funderingar

För kontakt med oss i projektet VM-effekten går det bra att maila eller ringa:

Ketty Engrund
Ketty.engrund@wcr2019.com
070 310 50 09

Johan Bexelius
Johan.bexelius@wcr2019.com
070 60 60 632